הצהרת פרטיות ותקנון

תנאי שימוש
GenoAd המקום לחיפוש קרובים מצרפת בזאת, הצהרת פרטיות ותקנון כדי להבהיר את תנאי השימוש באתר. אנא קרא/י את בעיון את התנאים הבאים המגדירים את זכויותיך ואחריותך כמשתמש של GenoAd
שימוש באתר מהווה את הסכמתך לתנאי השירות התקפים באותה עת. שאלות על משמעות או יישום של הסכם זה יש להפנות לכתובת: info@genoad.com

פירוט ההסכם
1. GenoAd המקום לחיפוש קרובים הינו אתר העוסק בגנאלוגיה יהודית ובמחקר אודות, אישים, משפחות קהילות ותקופות שונות של העם היהודי, בנוסף מספק האתר שירותים נוספים, כגון פרסום ומכירה.

2. ידוע כי הגשת המידע הגנאלוגי ומודעות ל GenoAd המקום לחיפוש קרובים נעשית ע”פ רצונו ועל בסיס הסכמה וולונטרית של מגיש המידע ועל אחריותו בלבד.
3. לאור החלטה בסעיף (2) לא תהיה למגיש המידע כל זכות ערער בפני כל ערכאה משפטית בישראל או/ו בכל מדינה אחרת לאחר הגשת המידע.
4. מוסכם כי GenoAd המקום לחיפוש קרובים שומרת לעצמה את האפשרות לא לקבל מודעות שתוכנן מכיל הערות מעליבות פוגעניות או שנויות במחלוקת ו/או ע”פ דעתה מבלי שתצטרך להסביר/לידע את מוסר המידע ומבלי שתיתבע על כך, בנוסף עומדת לה הזכות למחוק נתונים ע”פ רצונה ומשיקוליה וכן לבצע בקרה ותיקונים למידע המוזן באתר ללא הצורך לתת הסברים או להתריע על כך למוסר המידע.
5. כותב המודעה באתר אחראי למידע שמסר ולאמינותו ואין אנו אחראים להפרות של זכויות יוצרים שייתכן שנעשו ביודעין או שלא ביודעין ע”י מגיש המידע, כמו כן אין GenoAd אחראית לקבלת הסכמת כל היוצרים של המידע.
6. כל המוסר מידע באתר מביע בזאת את הסכמתו שהמידע יעמוד לרשות הציבור לצורך שימושים גנאלוגיים ו/או על פי החלטת GenoAd.
7. בכל מקרה של פרסום מידע מתוך מאגרי המידע של GenoAd המקום לחיפוש קרובים חובה על המפרסם לקבל אישור בכתב מ GenoAd המקום לחיפוש קרובים וכן לציין את מקורו של מידע זה, כולל בעבודות מחקר גנאלוגי או אחר, בדפוס או באתרי אינטרנט ובכתבי עת מקצועיים.
8. אנו אוספים את הפרטים ליצירת קשר (כתובת הדוא”ל ושם וטלפון) של כותבי המודעות לצורך ניתוב עתידי של תגובות המתעניינים במודעה שהזנתם ולצורך שליחת עדכונים מטעמנו.
9. GenoAd המקום לחיפוש קרובים אינה מגבילה את כמות המודעות שהינכם רשאים לפתוח.
10. אנא זכרו כי תוכן מדעתכם הופך למידע ציבורי ולכן אתם נדרשים לנקוט בזהירות המתבקשת בעת שאתם מחליטים לחשוף את המידע האישי.
11. אתר זה מכיל קישורים לאתרים שימושיים אחרים ולפיכך GenoAd המקום לחיפוש קרובים אינה אחראית לנוהגי הפרטיות או לתוכנים של אתרי אינטרנט אלה.
12. אנו נותנים למשתמשי האתר את האפשרות לשינוי תוכן המודעות וכל מידע אחר שנמסר בעבר, כל שנדרש הוא לפנות אלינו (ראה כפתור צור קשר) ולציין את פרטי המודעה ואת השינוי הנדרש (במידה והבקשה לא תישלח מאחד מכתובות הדוא”ל שהזנתם בעבר את המידע לא יבוצע כל שינוי בתוכן המודעה).
13. מוסכם כי לא חלה החובה על GenoAd המקום לחיפוש קרובים לשמור או לגבות את המודעות ו/או את האתר.
14. מוסכם שיש ל GenoAd המקום לחיפוש קרובים האפשרות להפסיק בכל עת את השירות מבלי החובה לעדכן או לפצות אף אחד ממשתמשי האתר, כותבי המודעות, האתרים המקושרים או המפרסמים.
15. המידע הגנאלוגי הנמצא ברשות GenoAd המקום לחיפוש קרובים אינו משמש הוכחה משפטית כלשהי לגבי הקרבה המשפחתית הקיימת או יהדותו של אותו האדם ולא יכול לשמש כהוכחה או עדות בעלת ערך משפטי בפני בית משפט או בית דין רבני או אחר ובכלל זה בעלות על קניין ודיני ירושות ואפוטרופסות.
16. GenoAd המקום לחיפוש קרובים אינה אחראית בכל צורה שהיא על כל שימוש שייעשה ע”י כל אדם, חברה, מוסד או ארגון כלשהו בישראל או בכל מדינה אחרת בכל סוגי המידע שנמסרו לה ושמצויים באתר ובמאגריו.
17. GenoAd המקום לחיפוש קרובים אינה אחראית לכל הרשום במידע שנמסר לה, לגבי כל דבר שעלול לפגוע בשמו הטוב, רגשותיו, כבודו, גופו, רכושו, או/ו מעמדו של כל אדם הרשום במאגר בין אם הוא בחיים בין הוא נפטר.
18.  מוסכם כי GenoAd המקום לחיפוש קרובים אינה חייבת לערוך בדיקה יזומה של המידע הנמסר לה.
19. כל המוסר מידע ל GenoAd המקום לחיפוש קרובים מסכים בעת הגשתו כי פרטי "צור הקשר" שמסר יימסרו לכל דורש המבקש לערוך בירור או מחקר לגבי המידע המצוי במאגרים ובמודעות.
20. GenoAd המקום לחיפוש קרובים תאבטח המידע מאגר המידע שבאתר ע”פ הנדרש בחוק רישום מאגרי המידע בספר החוקים של מדינת ישראל.
21. GenoAd המקום לחיפוש קרובים שומרת לעצמה את הזכות לבקש תגמול כספי על המידע שברשותה ו/או השירותים הניתנים בשמה.
22. למגישי המידע באתר GenoAd המקום לחיפוש קרובים שברשותנו, או לבא כוחום לא תהיה שום דרישה או תביעה לתגמול כספי או אחר בגין השימוש במידע שמסר.
23. הינך מאשר כי ידוע לך כי ל GenoAd המקום לחיפוש קרובים אין כל שליטה על האתרים או השרותים הנוספים הקשורים אליה ולפיכך אינה אחראית על קישורים מאתרים אלו או על כל תוכנם, פרסום, מוצרים או חומרים אחרים הקיימים באתרים אלה.
24. GenoAd המקום לחיפוש קרובים תהיה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום קישורים לאתרים באמצעים טכנולוגיים או אחר, ללא הודעה מוקדמת.
25. אתה מסכים כי GenoAd המקום לחיפוש קרובים ו/או בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל אובדן או נזק מכל סוג שיגרמו כתוצאה מעסקאות עם ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים הפרסמים באתר או שנמצאו דרך אתרים מקושרים לנו.
26. מאגר המידע הגנאלוגי הנצבר לאורך השנים בפורטל ובמאגריו נמצא בבעלותו הבלעדית של בעלי האתר GenoAd המקום לחיפוש קרובים על כל המשתמע מכך על פי חוק הגנת הפרטיות של מדינת ישראל ובכפוף למשפט הישראלי ולתקנון GenoAd המקום לחיפוש קרובים .
27. זכויות היוצרים על המידע הנמצא במאגרי המידע של GenoAd המקום לחיפוש קרובים שייכות לבעלי האתר באופן בלעדי.
28. אין להעתיק, לשכפל, להתחבר, לפרסם את המאגר הזה או חלקים ממנו ללא הסכמתו המפורשת בכתב של בעלי האתר GenoAd המקום לחיפוש קרובים (למעט הוספת קישור לאתר).
29. GenoAd המקום לחיפוש קרובים שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע את השירותים (או כל חלק מהם) ללא הודעה מוקדמת.
30. GenoAd המקום לחיפוש קרובים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים או גובה התשלום במקרה של קבלת שרות או הספקת שרות, בכל עת.
31. GenoAd המקום לחיפוש קרובים ו/או בעלי האתר לא יהיו אחראים לך או לכל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה או הפסקה של השירותים, או של מסירת כל תוכן/ תכונה או מוצר המוצעים באתרים.
32. GenoAd המקום לחיפוש קרובים רשאית להפסיק ע”פ שיקול דעתה הבלעדי את השימוש שלך באתרים ו / או לספק שירותים ו / או לאסור עליך מפני הגשת או פרסום כל חומר באתר, מכל סיבה שהיא, ללא הגבלה ולבטל או למחוק או לחסום כל גישה נוספת לקבצים, למידע ולפרסום שלך.
33. GenoAd המקום לחיפוש קרובים לא תהיה אחראית לך או לכל צד שלישי בגין כל סיום של הגישה שלך בשירותים.
34. בהתאם לתקנון זה אנו פועלים בכפוף לחוקי מדינת ישראל.

35. על מאגר הנתונים של GenoAd המקום לחיפוש קרובים ועל כלל המידע הכלול בו חלים חוקי מדינת ישראל על כל המשתמע מכך ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות.
36. במקרה של סתירה בין מעמדו המשפטי של הפורטל והמאגר של המקום לחיפוש קרובים תפעל GenoAd המקום לחיפוש קרובים על פי חוקיה של מדינת ישראל בלבד וכל תביעה תיערך בתחומי מדינת ישראל בבית המשפט בחיפה.
37. הנך מסכים להגן, לשפות את GenoAd המקום לחיפוש קרובים ואת בעליה ו/או נושאי המשרה, עובדים והסוכנים שלה כנגד כל תביעה, הפסדים, עלויות והוצאות (לרבות שכר טרחת עו”ד), הנובעים מפעילויות שלך בהקשר של שימוש לא מורשה באתר ובמאגריו.

לברור פרטים נוספים אודות הצהרת פרטיות זו : info@genoad.com